Preskočiť na obsah
xHamsterLive » Podmienky

Podmienky

Naposledy aktualizovaný: 12. mája 2020

Pred použitím si pozorne prečítajte tieto Podmienky (“Podmienky”, “Podmienky”). https://xhamsterlive.org/ webová stránka (ďalej len „Služba“) prevádzkovaná spoločnosťou xHamsterLive („nás“, „my“ alebo „náš“).

Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ostatných, ktorí pristupujú alebo používajú Službu.

Prístupom k Službe alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou podmienok, nemôžete mať prístup k Službe.

Pre viac informácií o ochrane súkromia navštívte naše Zásady ochrany osobných údajov stránku.

Obsah pre dospelých

Upozorňujeme, že xHamsterLive a všetky webové stránky uvedené na xHamsterLive – môžu zobrazovať scény s nahotou a grafický obsah pre dospelých a ako také sú určené len pre dospelých. Návštevníci xHamsterLive berú na vedomie, že všetok sexuálne explicitný obsah vytvárajú a poskytujú webové stránky tretích strán. xHamsterLive nevytvára žiadny sexuálne explicitný obsah a pôsobí jednoducho ako informatívna webová stránka, ktorá popisuje obsah dostupný na internete a prináša svojim čitateľom reálne príklady z recenzovaných webových stránok. Tento obsah nie je určený neplnoletým osobám; prosím zaistite, aby maloletým nebol povolený prístup na tieto webové stránky.

Návštevou xHamsterLive používateľ vyhlasuje, že dosiahol zákonný vek požadovaný zákonom v krajine jeho bydliska na prezeranie materiálov s tematikou pre dospelých.

POŽIADAVKA NA VEK A SÚHLAS POUŽÍVATEĽA NA ZOBRAZENIE SEXUÁLNE EXPLICITNÉHO MATERIÁLU

POUŽÍVATEĽ MUSÍ MAŤ MINIMÁLNE 18 ROKOV A SÚHLASÍCÍ DOSPELÝ (21 V AL, MS, NE, WY A V AKEJKOĽVEK ĎALŠEJ MIESTE, KDE 18 NIE JE VEKOM PLNOLETINY), AK VSTÚPIŤ A POUŽÍVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU. WEBOVÁ STRÁNKA NIE JE URČENÁ ANI NAVRHNUTÁ PRE NEPLATÝCH. WEBOVÁ STRÁNKA OBSAHUJE NAHOTU, SEXUÁLNE OBRÁZKY A EROTICKÉ MATERIÁLY A UMOŽŇUJE TAKÉTO MATERIÁLY NA POUŽITIE A POTÍŽENIE SVOJICH NÁVŠTEVNÍKOV. AK POUŽÍVATELI NEMAJÚ NAJMENEJ 18 (21 V AL, MS, NE, WY A V AKEJKOĽVEK INEJ MIESTE, KDE 18 NIE JE VEKOM PLNOLETINY) ALEBO HO URÁŽAL TAKÝTO EXPLICITNÝ SEXUÁLNY OBSAH, PROSÍM, NEVSTUPUJTE NA WEBOVÚ STRÁNKU.

VSTUPOM NA STRÁNKU POUŽÍVATEĽ POSKYTUJE NASLEDUJÚCE PREHLÁSENIA: „POTrestaný za KRIVÚ PRÍSAHU PRIHLASUJEM/POTVRDZUJEM, ŽE V TOMTO CHVÍLI SOM DOSPELÝ, MÁM MINIMÁLNE 18 ROKOV (21 V AL, MS, NE, WY, A AKÉKOĽVEK INÉ MIESTO, KDE 18 NIE JE VEKOM SPLNOLETINY). SĽUBUJEM, ŽE NEDOVOLÍM ŽIADNEMU OSOBE (OSOBÁM) DO 18 ROKOV (21 V AL, MS, NE, WY A V AKEJKOĽVEK INEJ MIESTE, KDE 18 NIE JE VEKOM MALINNOSTI), ABY MAL PRÍSTUP K ŽIADNEMU Z OBSAHUJÚCICH MATERIÁLOV V RÁMCI TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY. ROZUMIEM, ŽE KEĎ VSTUPÍM NA TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU, BUDEM VYSTAVENÝ VIZUÁLNYM OBRAZOM, SLOVNÝM POPISOM A ZVUKOM SEXUÁLNE ORIENTOVANEJ, Úprimne erotickej povahe, KTORÁ MÔŽE ZAHŔŇAŤ GRAFICKÉ A NÁDHERNÉ ZOBRAZENIA. DOBROVOLNE SA TAK ROZHODUJEM, PRETOŽE SI CHCEM PRE VLASTNÉ OSOBNÉ POZITENIE, INFORMÁCIE A/ALEBO VZDELANIE POZRIEŤ, PREČÍTAŤ A/ALEBO POČUŤ RÔZNE MATERIÁLY, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII. MOJA VOĽBA JE PREJAVOM MÔJHO ZÁUJMU O SEXUÁLNE ZÁLEŽITOSTI, KTORÉ SÚ AJ ZDRAVÉ AJ NORMÁLNE A KTORÉ PODĽA MÔJ SKÚSENOSTI VO VŠEOBECNE ZDIEĽAJÚ PRIEMERNÍ DOSPELÍ V MOJEJ KOMUNITE. POZNÁM ŠTANDARDY V MOJEJ KOMUNITE TÝKAJÚCE SA PRIJÍMANIA TAKÝCHTO SEXUÁLNE ORIENTOVANÝCH MATERIÁLOV A MATERIÁLY, S KTORÝMI OČAKÁVAM, ŽE SA STRETNUTÍM SÚ V RÁMCI TÝCHTO ŠTANDARDOV. PODĽA MÔJHO ÚSUDKU PRIEMERNÝ DOSPELÝ V MOJEJ OBLASTI AKCEPTUJE KONZUMÁCIU TAKÝCHTO MATERIÁLOV DOSPELÝMI OCHOTNÝMI DOSPELÝMI ZA OKOLNOSTÍ, KTORÉ PONÚKAJÚ PRIMERANÉ IZOLOVANIE OD MATERIÁLOV PRE NEPLOLITÝCH A NEVÝCHODNÝCH DOSPELÝCH A NÁROČNÝCH DOSPELÝCH A P. BYŤ PATENTNE URÁŽKA. ĎALEJ VYHLASUJEM A ZARUČUJEM, ŽE SOM NEOZNAMIL ŽIADNEJ VLÁDNEJ AGENTÚRE, VRÁTANE POŠTOVÝCH SLUŽB V USA, ŽE NECHCEM DOSTÁVAŤ SEXUÁLNE ORIENTOVANÉ MATERIÁLY.“

GEOGRAFICKÉ OBMEDZENIA

POUŽÍVATEĽ NEMÔŽE VSTÚPIŤ, ZOBRAZIŤ, STIAHNUŤ ANI SLEDOVAŤ TÚTO WEBOVÚ STRÁNKU Z ŽIADNEJ KRAJINY, ŠTÁTU, KRAJSTVA ALEBO MIESTA, KDE JE TO V PORUŠENÍ JEHO ALEBO HERR MIESTNYCH ZÁKONOV A PREDPISOV.

18 Vyhlásenie USC 2257

xHamsterLive nie je výrobcom žiadneho obsahu pre dospelých ani sexuálnych obrázkov, ktoré sa nachádzajú na webovej stránke. xHamsterLive vyhovuje 18 USC § 2257 a všetkým jeho predpisom. Podľa xHamsterLive mali všetky modelky, ktoré sa zjavne podieľali na akomkoľvek sexuálnom zobrazení alebo akte, v čase vytvorenia týchto obrázkov aspoň 18 rokov.

xHamsterLive sa spolieha na nasledujúce rozhodnutie odvolacieho súdu Spojených štátov amerických pre desiaty okruh v Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10. Cir 1998), aby splnil všetky zákonné povinnosti týkajúce sa § 18 USC 2257 a je založené na právnom rozhodnutí, ktoré stanovuje, že subjekty, ktoré nemajú žiadnu úlohu pri „najímaní, uzatváraní zmlúv, riadení alebo inom zabezpečovaní účasti“ modelov alebo výkonných umelcov, sú vyňaté z požiadaviek na vedenie záznamov podľa 18 USC. § 2257.

Autorské práva a ochranné známky

Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky materiály vrátane, bez obmedzenia, log, názvov značiek, obrázkov, návrhov, fotografií, videoklipov a písomných a iných materiálov, ktoré sa objavujú ako súčasť našej webovej stránky, sú autorskými právami, ochrannými známkami, servisnými značkami, obchodným oblečením a/alebo inými intelektuálnymi majetok, či už registrovaný alebo neregistrovaný („duševné vlastníctvo“), ktorý vlastní, kontroluje alebo naň má licenciu xHamsterLive. Naša webová stránka ako celok je chránená autorským právom a obchodným štýlom. Nič na našej webovej stránke by sa nemalo vykladať ako udelenie, implicitne, prekážkou alebo inak, akejkoľvek licencie alebo práva na používanie akéhokoľvek duševného vlastníctva zobrazeného alebo používaného na našej webovej stránke bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka duševného vlastníctva. xHamsterLive agresívne presadzuje svoje práva duševného vlastníctva v plnom rozsahu zákona. Názvy a logá xHamsterLive sa nesmú používať žiadnym spôsobom, vrátane reklamy alebo propagácie týkajúcej sa distribúcie materiálov na našej webovej stránke, bez predchádzajúceho písomného povolenia od xHamsterLive. xHamsterLive zakazuje používanie akéhokoľvek loga xHamsterLive alebo ktorejkoľvek z jej pridružených spoločností ako súčasť odkazu na alebo z akejkoľvek webovej stránky, pokiaľ xHamsterLive takýto odkaz vopred a písomne neschváli. Spravodlivé využitie duševného vlastníctva xHamsterLive vyžaduje riadne uznanie. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené na našej webovej stránke môžu byť duševným vlastníctvom ich príslušných vlastníkov.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nevlastní ani neriadi xHamsterLive.

xHamsterLive nemá žiadnu kontrolu a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo postupy akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že spoločnosť xHamsterLive nezodpovedá ani neručí, priamo ani nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú alebo údajnú spôsobenú alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na alebo prostredníctvom akékoľvek takéto webové stránky alebo služby.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

Vládny zákon

Tieto Podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade so zákonmi USA, bez ohľadu na ich kolízne ustanovenia.

Naše zlyhanie pri presadzovaní akéhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok sa nebude považovať za vzdanie sa týchto práv. Ak bude akékoľvek ustanovenie týchto podmienok súdom považované za neplatné alebo nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok zostanú v platnosti. Tieto Podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi nami týkajúcu sa našej Služby a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody, ktoré by sme mohli mať medzi nami v súvislosti so Službou.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo, podľa vlastného uváženia, kedykoľvek upraviť alebo nahradiť tieto Podmienky. Ak je revízia podstatná, pokúsime sa poskytnúť oznámenie aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti akýchkoľvek nových podmienok. Čo predstavuje podstatnú zmenu, určíme podľa vlastného uváženia.

Pokračovaním v prístupe k našej Službe alebo jej používaní po nadobudnutí účinnosti týchto revízií súhlasíte s tým, že budete viazaní upravenými podmienkami. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, prestaňte Službu používať.